Категорія Співробітники

Мацуй Людмила Юріївна

корпоративна пошта: matzui@univ.kiev.ua

Тел.: +38 (044) 526-23-84

Профіль у наукометричних базах даних:

            


Мацуй Людмила Юріївна, 1952 року народження, освіта вища, закінчила в 1974 році фізичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю “Загальна фізика” (спеціалізація “Кріогенне матеріалознавство”). З 1974 по 1977 працювала на посаді інженера кафедри загальної фізики, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка З 1978 по 1981 рік навчалася в аспірантурі на фізичному факультеті Київського університету імені Тараса Шевченка. У 1983р. році захистила дисертацію та одержала наукову ступінь кандидата фізико-математичних наук. З 1981-1998 – молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії “Фізичне матеріалознавство”, з 1999р. по теперішній час – завідувач лабораторію “Фізичне матеріалознавство” фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2006р. році захистила дисертацію та одержала наукову ступінь доктора фізико-математичних наук. У 2016 отримала звання професора зі спеціальності Фізика та астрономія.-Мацуй Л.Ю. була головою та співорганізатором постійного Українсько-німецького симпозіуму з фізики і хімії наноструктур та нанобіотехнології (2010,2012рр.) та Українсько-Французьскої школі-семінару з фізики та хімії вуглецевих наноматеріалів (2009р., 2013р.).
Мацуй Л.Ю. є висококваліфікованим спеціалістом в галузі фізики твердого тіла. Основні напрямки її наукової діяльності є дослідження електронних та магнітних властивостей вуглецевих матеріалів і інтеркальованих сполук графіту та їх взаємозв’язок із структурними характеристиками цих матеріалів, розробка нових композиційних матеріалів графіт-метал, електронні, магнітні та теплові властивості цих матеріалів, розробка полімерних нанокомпозитів на основі структурно різних форм нанокарбону з необхідним рівнем регульованих електричних, електродинамічних, теплових та механічних характеристик для створення захисних екранів від електромагнітного випромінювання та матеріалів для потреб наноелектроніки, машинобудування, електро- і радіотехніки. Результати наукової діяльності опубліковані у понад 400 наукових працях, з яких 178 праць включені до наукометричної бази Scopus (h-індекс 22), 3 монографіях, 5 розділів у монографіях, що опубліковані у закордонних виданнях, та 8 патентів (за останні 10 років – 77 статті в журналах з квартилем Q1-Q2.) Під її науковим керівництвом виконано більш ніж 9 міжнародних наукових проектів та 7 дисертаційних робіт (1 докторська та 6 кандидатських) Мацуй Л.Ю. – член спеціалізованої вченої ради D26.001.08 в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (фізичний факультет) та спеціалізованої вченої ради Д 26.179.01 Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України. Також Мацуй Л.Ю. проводить активну роботу по організації симпозіумів на конференцій. Вона була головою та співорганізатором постійного Українсько-німецького симпозіуму з фізики і хімії наноструктур та нанобіотехнології (2010, 2012 ,2015рр.) та Українсько-Французьскої школі-семінару з фізики та хімії вуглецевих наноматеріалів (2009р., 2013р. 2017р).Має індекс Гірша 22, кількість цитувань у міжнародних виданнях більше 360.

Мацуй Л.Ю.. була науковим керівником 10 міжнародних грантів які фінансувались країнами ЕС та США :

2002-2005 Проект УНТЦ “Створення нового класу композиційних матеріалів на основі модифікованих форм графіту”; N 1089;
2002-2005 Проект УНТЦ Нанокомпозитні метал-графітові структури, N 1618;
2005-2006 CRDF grant New materials on carbon nanotube basis for nanotechnology партнер проекта проф. Peter Eklund(The Pennsylvania State University,USA);
2005-2006 Украінсько – французська програма „Dnipro” проект Магнітні властивості металевих частинок, інкапсульованих у вуглецеві наноматеріали” партнер проекта проф. Francois LeNormand(INSTITUT DE PHYSIQUE ET DE CHIMIE DES MATERIAUX DE STRASBOURG, France);
2006-2009 Украінсько-французська програма ARCUS, проект: “Propriétés magnétiques de nanoparticules orientées”. Партнер проекта –проф. A.Varnek – Université de Strasbourg (France);
2008-2009 Украінсько- Німецька науково дослідна програма “Полімерні композити на основі вуглецевих нанотрубок для практичного застосування”. Партнер проекта проф. Peter Scharff, Technishe Universitat Ilmenau, Fakultat fur Mathematic und naturwissenschaften, German;
2009-2010 Украінсько – французська програма „Dnipro” проект “Композиційні матеріали нановуглець-перехідні метали для спінтроніки” партнер проекта проф. FrancoiLeNormand (INSTITUT DE PHYSIQUE ET DE CHIMIE DES MATERIAUX DE STRASBOURG, France;
2010-2012 Проект УНТЦ “Новітні нанокарбон-полімер композити з підвищеними екрануючими та тепловими властивостями” N 4908;
2012-2015 Проект в рамках міжнародної програми НАТО (SCIENCE FOR PEACE)«Новітні нанокомпозитні матеріали на основі низько розмірних вуглецевих систем для електромагнітного екранування» (грант NUKR.SFPP 984243)
2022-… Проект в рамках міжнародної програми НАТО (SCIENCE FOR PEACE) »- «Глобулярні структури та метаматеріали на основі карбону для підвищеного захисту від електромагнітного випромінювання»)(грант NUKR.SFPP G5697)

Мацуй Л.Ю.. була науковим керівником у наступних аспірантів та здобувачів фізичного факультету:

Лазаренко О.А. (2012) тема дисертаційної роботи: «Електричні та теплові властивості полімернихкомпозитів з нановуглецевим наповнювачем».

Лень Т.А. (2012) тема дисертаційної роботи: «Вплив структурно-морфологічного складу нановуглецевих матеріалів з нанотрубками на електротранспортні властивості».

Перец Ю.С. Захист 30 березня 2015 року, тема дисертаційної роботи: «ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ТА ТЕПЛОВІ ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛІВ З ДВОКОМПОНЕНТНИМ НАПОВНЮВАЧЕМ».

Сагалянов І. Ю. (2015) тема дисертаційної роботи: «Електропровідність графену з різними розподілами дефектів заміщення та адсорбованих атомів».

ЯКОВЕНКО О.С. Захист 26 березня 2018 року, тема дисертаційної роботи: «ВПЛИВ ЗОВНІШНІХ ЧИННИКІВ НА ФОРМУВАННЯ ФІЗИЧНИХ.ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОЛІМЕР-ВУГЛЕЦЕВИХ НАНОКОМПОЗИТІВ».

ПРОКОПОВ О.І. Захист 28 жовтня 2019 року, тема дисертаційної роботи: «ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ІНТЕРКАЛЬОВАНИХ СПОЛУК ГРАФІТУ З ХЛОРИДОМ ЙОДУ ТА БРОМОМ».

(деталі на http://www.phys.univ.kiev.ua/aspirantura/disertatsiyi, https://www.phys.univ.kiev.ua/cat/diss_ua)

Основні напрямки наукової діяльності:

-Електронні та магнітні властивості вуглецевих матеріалів і інтеркальованих сполук графіту та їх взаємозв’язок із структурними характеристиками цих матеріалів;

-Термодинаміка та термостабільність інтеркальованих сполук графіту;

-Розробка нових композиційних матеріалів графіт-метал, електронні, магнітні та теплові властивості цих матеріалів;

-Розробка полімерних нанокомпозитів на основі структурно різних форм нанокарбону з необхідним рівнем регульованих електричних, електродинамічних, теплових та механічних характеристик для створення захисних екранів від електромагнітного випромінювання та матеріалів для потреб наноелектроніки, машинобудування, електро- і радіотехніки.

Результати наукової діяльності опубліковані у 200 наукових роботах (в тому числі в 3-х патентах на винаходи) у вітчизняних та зарубіжних журналах, а також в матеріалах наукових конференцій.
Член Українського Фізичного товариства.

Індекс Гірша (h-індекс) Мацуй Л.Ю. за наукометричною базою даних Scopus – 22.

Найбільш вагомі останні роботи: 

1. L.L. Vovchenko, L.Yu Matzui, O.S. Yakovenko, O.V. Lozitsky, T.A. Len, V.V. Oliynyk, M.V. Galaburda, M.O. Borovoy, O.A. Syvolozhskyi. Electrical and shielding properties of epoxy composites with Ni–C and Co–C core-shell nanoparticles. Physica E, 2022, 144, 115463

2. L. Vovchenko, L. Matzui, O. Yakovenko, V. Oliynyk, T. Len, A. Naumenko, L. Kulikov. Microwave absorption in epoxy composites filled with MoS2 and carbon nanotubes. J. Appl. Phys. 2022, 131(3), 035103.

3. O.S. Yakovenko, L.Yu. Matzui, O.A. Syvolozhskyi, L.L. Vovchenko, O.A. Lazarenko, O.V. Ischenko, A.G. Dyachenko, A.V. Vakaliuk, V.V. Oliynyk, V.V. Zagorodnii, A.V. Bodnaruk, V.M. Kalita, M.O. Borovoy. Epoxy composites filled with graphite nanoplatelets modified by FeNi nanoparticles: Structure and microwave properties. Materials Science and Engineering B, 2022, 283, 115776

4. O. S. Yakovenko, L.Yu. Matzui, L.L. Vovchenko et al. Electromagnetic Properties of Carbon Nanotube/BaFe12−xGaxO19/Epoxy Composites with Random and Oriented Filler Distributions. Nanomaterials, 2021, 11, 2873

5. L.L Vovchenko, O.V. Lozitsky, L.Y. Matzui, V.V. Oliynyk, V.V. Zagorodnii. Microwave shielding and absorbing properties of single- and multilayered structures based on two-phase filler/epoxy composites. Appl. Nanosci., 2022, 12(4), 1037–1049.

6. N. Kozak, L. Matzui, L. Vovchenko, L. Kosyanchuk, V. Oliynyk, O. Antonenko, S. Nesin, Z. Gagolkina. Influence of coordination complexes of transition metals on EMI-shielding properties and permeability of polymer blend/carbon nanotube/ nickel composites. Composites Science and Technology. 2020, 200, 108420, Q1

7. L. Vovchenko, L. Matzui, V. Oliynyk, Y. Milovanov, Y. Mamunya, N. Volynets, A. Plyushch, P. Kuzhir. Polyethylene composites with segregated carbon nanotubes network: Low frequency plasmons and high electromagnetic interference shielding efficiency. Materials (Basel). 2020, 3;13(5). , Q2

8. Vovchenko L., Lozitsky O., Matzui L., Oliynyk V., Zagorodnii V., Skoryk M. Electromagnetic shielding properties of epoxy composites with hybrid filler nanocarbon/BaTiO3. Materials Chemistry and Physics 2020, 240, 122234, Q2

9. L.L. Vovchenko, O.V. Lozitsky, L.Y. Matzui, V.V. Oliynyk, V.V. Zagorodnii, Y.S. Milovanov, V.V. Garashchenko, Yu.I. Prylutskyy / Impedance characterization and microwave permittivity of multi-walled carbon nanotubes/BaTiO3/epoxy composites. Appl. Phys. A. 2020, 126, 801 ,. Q2

10. O. Yakovenko, O. Lazarenko, L. Matzui, L. Vovchenko, M. Borovoy, P. Tesel’ko, O. Lozitsky, K. Astapovich, A. Trukhanov, S. Trukhanov. Effect of Ga content on magnetic properties of BaFe12−xGaxO19/epoxy composites. J Mater Sci 2020, 55, 9385–9395. Q1

11. Matzui L.Y. , Trukhanov, A.V., Yakovenko, O.S., Vovchenko, L.L., Zagorodnii, V.V., Oliynyk, V.V., Borovoy, M.O., Trukhanova, E.L., Astapovich, K.A., Karpinsky, D.V., Trukhanov, S.V. Functional magnetic composites based on hexaferrites: Correlation of the composition, magnetic and high-frequency properties. Nanomaterials 2019, V. 9, I. 12, 1720. Q1.

12. Mamunya, Y., Matzui, L., Vovchenko, L., Maruzhenko, O., Oliynyk, V., Pusz, S., Kumanek, B., Szeluga. Influence of conductive nano- and microfiller distribution on electrical conductivity and EMI shielding properties of polymer/carbon composites. Composite Science and Technology. 2019, V.170, P. 51-59. Q1.

13. Trukhanov, S.V., Trukhanov, A.V., Kostishyn, V.G., Zabeivorota, N.S., Panina, L.V., Trukhanov, A.V., Turchenko, V.A., Trukhanova, E.L., Oleynik, V.V., Yakovenko, O.S., Matzui, L.Y. , Zhivulin, V.E. High-frequency absorption properties of gallium weakly doped barium hexaferrites. Philos Mag 2019, V. 99, I. 5, 585-605. Q1.

14. Trukhanov, A.V., Kostishyn, V.G., Panina, L.V., Korovushkin, V.V., Turchenko, V.A., Thakur, P., Thakur, A., Yang, Y., Vinnik, D.A., >Yakovenko, E.S.<, >Matzui, L.Y. <, Trukhanova, E.L., Trukhanov, S.V. Control of electromagnetic properties in substituted M-type hexagonal ferrites. J Alloy Compd 2018, V. 754, 247-256. Q1.

15. I.V. Ovsiienko, >L.Yu. Matzui<, I.B. Berkutov, I. Mirzoiev, T.A. Len, Yu.I. Prylutskyy, O.I. Prokopov, U. Ritter. Magnetoresistance of graphite intercalated with cobalt. Journal of Materials Science. 2018, 53(1), 716-726. Q1.

16 . Luidmila Yu. Matzui, Iryna V. Ovsiienko, Luidmila L. Vovchenko, Tatiana L. Tsaregradskaya, Galina V. Saenko, Oleg D. Marinin, Nataliia B. Bielousova. The Physical–Chemical Model of Nanoscaled Metal Component Formation on the Surface of Graphite Supporter. In the book Nanomaterials and Nanocomposites, Nanostructure Surfaces, and Their Applications (book series (SPPHY, volume 246). Springer proceedings in physics. Editors :Olena Fesenko,Leonid Yatsenk. 2021.246. 265–275. doi:10.1080/15421406.2020.1861530

17.Iryna V. Ovsiienko,Lyudmila l. Vovchenko,Lyudmila Yu. Matzui,Tatiana l. Tsaregradskaya,Galyna V. Saenko,Oleh D. Marinin,Tetiana A. Len.Electrical Resistance of Modified Thermo-exfoliated Graphite. 2021 pp 179-191. In the book Nanomaterials and Nanocomposites, Nanostructure Surfaces, and Their Applications (book series (SPPHY, volume 263).Editors :Olena Fesenko,Leonid Yatsenk

18.Olena S. Yakovenko, Lyudmila Yu. Matzui, Ludmila L. Vovchenko, Victor V. Oliynyk, Volodymyr V. Zagorodnii, Sergei V. Trukhanov, Alex V. Trukhanov Electromagnetic properties of carbon nanotube/bafe12−xgaxo19/epoxy composites with random and oriented filler distributions. Nanomaterials.2021,11,11, 2873, 12 pages https://doi.org/10.3390/nano11112873 , O1

19. Vovchenko, L.L., Lozitsky, O.V., Matzui, L.Y., Oliynyk, V.V., Zagorodnii, V.V. Microwave shielding and absorbing properties of single- and multilayered structures based on two-phase filler/epoxy composites. Applied Nanoscience,2021, 10.1007 / s13204-021-01765-z ,Q2

20. O. V. Lozitsky, L. L. Vovchenko, L. Y. Matzui, Y. S. Milovanov, V. V. Garashchenko. Electrical properties of epoxy composites with carbon nanotubes, mixed with TiO2 or Fe particles. Applied Nanoscience 2021.11. 1827–1837. doi:10.1007/s13204-021-01838-z2 , Q2

21. S.V.Trukhanov, T.I.Zubar, V.A.Turchenko, An.V.Trukhanov, T.Kmječ, J.Kohout, L.Matzui, O.Yakovenko, D.A.Vinnik, A.Yu.Starikov, V.E.Zhivulin, A.S.B.Sombra, D.Zhou, R.B.Jotania, C.Singh, A.V.Trukhanov Exploration of crystal structure, magnetic and dielectric properties of titanium-barium hexaferrites. Materials Science and Engineering B: Solid-State Materials for Advanced Technology.2021.272. 115345. doi:10.1016/j.mseb.2021.1153451, Q1

22. D.A.Vinnik, A.Yu.Starikov, V.E.Zhivulin, K.A.Astapovich, V.A.Turchenko, T.I.Zubar, S.V.Trukhanov, J.Kohout, T.Kmječ, O.Yakovenko, L.Matzui, A.S.B.Sombra, D.Zhou, R.B.Jotania, C.Singh, A.V.Trukhanov. Structure and magnetodielectric properties of titanium substituted barium hexaferrites. Ceramics Internationa.2021.42.12. 17293–17306. doi:10.1016/j.ceramint.2021.03.041, Q1

23. Denis A. Vinnik, Andrey Yu. Starikov, Vladimir E. Zhivulin, Kseniya A. Astapovich, Vitaliy A. Turchenko, Tat’yana I. Zubar, Sergei V. Trukhanov, Jaroslav Kohout, Tomas Kmječ, Olena Yakovenko, Lyudmila Matzui, Antonio Sergio B. Sombra, Di Zhou, Rajshree B. Jotania, Charanjeet Singh, Yujie Yang, Alex V. Trukhanov. Changes in the Structure, Magnetization, and Resistivity of BaFe12- xTi xO19. ACS Applied Electronic Materials.2021.3.4. 1583–1593. doi:10.1021/acsaelm.0c01081 Q1.

24.Vovchenko, L.L., Matzui, L.Y., Yakovenko, O.S., …Borovoy, M.O., Syvolozhskyi, O.A.Electrical and shielding properties of epoxy composites with Ni–C and Co–C core-shell nanoparticles.Physica E: Low-Dimensional Systems and Nanostructures, 2022, 144, 115463.

25.Shpylka, D.O., Ovsiienko, I.V., Len, T.A., …Trukhanov, A.V., Yakovenko, O.S.The features of the magnetoresistance of carbon nanotubes modified with Fe. Ceramics Internationalt, 2022, 48(14), стр. 19789–19797.

26.Vovchenko, L.L., Lozitsky, O.V., Matzui, L.Y., Oliynyk, V.V., Zagorodnii, V.V. Microwave shielding and absorbing properties of single- and multilayered structures based on two-phase filler/epoxy composites.Applied Nanoscience (Switzerland) , 2022, 12(4), стр. 1037–1049.

27.Matzui, L.Y., Syvolozhskyi, O.A., Vovchenko, L.L., …Oliynyk, V.V., Zagorodnii, V.V.Electrical and electromagnetic interference shielding properties of GNP-NiFe hybrid composite with segregate structure of conductive networks Journal of Applied Physics, 2022, 131(5), 055110.

28.Vovchenko, L., Matzui, L., Yakovenko, O., …Naumenko, A., Kulikov, L. Microwave absorption in epoxy composites filled with MoS2and carbon nanotubes.Journal of Applied Physics, 2022, 131(3), 035103

Leave a Reply

advert