Робочі програми 2023-2024 н.р.

 

Загальні курси

 

2 курс

 

Електрика та магнетизм

 

3 курс

 

Безпека життєдіяльності з основами екології

Чисельні методи

Силабус навчальної практики за фахом

 

Фізика наноструктур в металах та кераміках

 

3 курс

 

Кристалічна будова твердих тіл

Основи фізики наносистем

Термодинаміка металів та сплавів

 

4 курс

 

Фізика напівпровідників та нанорозмірних напівпровідникових систем

Основи фотоакустики та експерментальні методи фотоакустики

Коливальні процеси в наноструктурованих матеріалах

Теорія розсіяння рентгенівських променів та методи рентгеноструктурного аналізу

Фізика низькорозмірних вуглецевих систем, фулеренів та нанотрубок

 

Фізичне матеріалознавство

 

3 курс

 

Механічні властивості твердих тіл

Кристалічна будова твердих тіл

Термодинаміка конденсованого стану

Основи фізики сучасних матеріалів

Основи акустики твердого тіла та експериментальні методи фізичнох акустика

 

4 курс

 

Методи експериментальних досліджень напівпровідникових матеріалів

Квантова теорія твердого тіла

Електронна структура та властивості твердих тіл

Фізика фулеренів та вуглецевих нанотрубок

Фізичні основи рентгеноструктурного аналізу та експериментальні методи рентгеноструктурних досліджень

Фізика невпорядкованих систем

Фізика низьковимірних напівпровідникових систем

Фізика напівпровідників

Фотоакустика низькорозмірних систем

Низькорозмірні вуглецеві матеріали та композити

 

Фізика наносистем

 

1-2 курс магістратури

 

Вибрані розділи фізики наносистем

Діагностика наносистем

Експериментальні методи дослідження наносистем

Наноструктурні керамічні матеріали

Наноструктурований кремній: властивості та використання

Наноелектроніка

Процеси фазоутворення в аморфних та нанокристалічних системах

Силабус науково-виробничої практики із фізики наноматеріалів (без відриву від теор.навчання)

Силабус переддипломної практики (без відриву від теор. навчання)

Силабус кваліфікаційної роботи магістра

Спеціальні методи програмування та моделювання у фізиці наносистем

Теорія та моделювання наноструктур

Physics of nanocomposite materials / Фізика нанокомпозитних матеріалів

Фізика низькорозмірних структур

Фізика наноструктур

Фізика нерівноважних відкритих систем

Physics of semiconductor heterostructures / Фізика напівпровідникових гетероструктур

Фізика оптичних та фотоелектричних явищ в наноструктурах

Фізичні властивості наносистем

Професійна та корпоративна етика

Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності (1 м.)

Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності (2 м.)

Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності (3 м.)

Астрофізика

Вибрані розділи фізики наноструктур

Науковий семінар за спеціальністю

Силабус асистенської практики

Силабус науково-дослідної практики з фізичного наноматеріалознавства (без відриву від теор.навчання)

Силабус практики в наукових лабораторіях (без відриву від теор. навчання)

Силабус тьюторської практики

Спеціальний науковий семінар з фізики наносистем

Сучасні комп’ютерні технології у фізиці наносистем

Сучасні проблеми в фізиці наносистем

Сучасні програмні пакети у фізиці наносистем

Теорія нанокомпозитів

Фізика вуглецевих нанокомпозитів

Фізика нанорозмірних вуглецевих систем

Фізика поверхні і тонких плівок

Фізичні основи спінтроніки

advert