Спецпрактикуми кафедри

 

Викладач: проф. Боровий М.О.

Теорія розсіювання рентгенівських променів та експериментальні методи рентгенівського аналізу (3 курс, бакалаврат)

Лаб. 233, 235

1. Вивчення принципу роботи рентгенівського дифрактометра.
2. Визначення типу та параметра елементарної комірки кристалів кубічної сингонії.
3. Прецизійне визначення параметра елементарної комірки кристалів кубічної сингонії.
4. Дослідження флуоресцентного К(альфа)-спектру та гальмівного рентгенівського випромінення Cu-аноду.
5. Рентгенофазний аналіз бінарної суміші.
6. Визначення розмірів блоків когерентного розсіювання та мікронапруг у полікристалах рентгенівським методом.
7. Експериментальне визначення рентгенівської характеристичної температури кремнію.

 

Експериментальні методи дослідження наносистем
(ОНП «Фізика наносистем», 1 курс)

Лаб. 233, 235, 140

1. Визначення елементного складу бінарного нанокомпозиту методом електронно-зондового мікроаналізу.
2. Визначення розмірів блоків когерентного розсіювання у нанокристалах за уширенням рентгенівських максимумів.
3. Дослідження поверхні твердого тіла методом сканувальної тунельної мікроскопії.
4. Рентгенівський фазовий аналіз бінарного нанокомпозиту.
5. Дослідження системи наночастинок, осаджених на плоску поверхню, методом сканувальної атомно-силової мікроскопії.

_______________

Викладач: проф. Коротченков О.О.

Фізичні властивості наносистем
(магістри, 1 курс)

Лаб. 434, 445, 447, 449

1. Електричні властивості p-n гетеропереходу.
2. Квантово-розмірний ефект та оптичне підсилення в структурі із квантовою ямою.
3. Визначення енергетичних станів у напівпровідникових низькорозмірних структурах різних типів.
4. Дослідження оптичних переходів носіїв заряду в квантових ямах методом конденсаторної фото-ерс.
5. Визначення часу життя нерівноважних носіїв заряду методом загасання фотопровідності.

_______________

Викладач: доц. Козаченко В.В.

Основи фотоакустики та екпериментальні методи фотоакустики
(4 курс, бакалаврат)

Лаб. 120, 123

1. Вивчення газомікрофонного методу реєстрації теплових хвиль.
2. Вивчення п’єзоелектричного методу реєстрації теплових хвиль.
3. Дослідження фототермоакустичного ефекту в графіті.
4. Визначення зведеного модуля Юнга та коефіцієнта теплової дифузії фототермоакустичним методом.
5. Дослідження фототермоакустичного ефекту в піроелектрику.

_______________

Викладач: Доц. Овсієнко І.В.

Фізика нанорозмірних вуглецевих систем
(ОНП «Фізика наносистем», 2 курс, магістри, вибірковий блок)

Лаб. 233, 318, 355, 239(КФМ)

1. Визначення структурно-фазового складу модифікованого нановуглецевого матеріалу, що містить вуглецеві нанотрубки, за даними рентгенівської дифракції.
2. Визначення параметрів структури вуглецевих нанотрубок за даними електронної мікроскопії.
3. Визначення структурно-фазового складу та розмірів модифікуючої магнітної компоненти нановуглецевого матеріалу за даними термомагнітометрії.
4. Визначення особливостей структури графену та нанографіту за даними спектрів раманівського розсіювання.
5. Визначення якісного складу функціональних груп на поверхні нанокарбону методом інфрачервоної спектроскопії.
6. Визначення механізмів провідності ВНТ з різним типом структури за даними вимірювання температурної залежності електроопору .

 

Фізика вуглецевих нанокомпозитів
(ОНП «Фізика наносистем», 2 курс, магістри, вибірковий блок)

Лаб. 233, 239(КФМ), 355, 451

1. Визначення параметрів структури ТРГ за даними рентгенівської дифракції та електронної мікроскопії.
2. Визначення фазового складу, розмірів частинок магнітного металу та послідовності перетворень магнітного металу на нанокарбоновому носії за даними термомагнітометрії.
3. Дослідження механічних властивостей композитів з нанокарбоновим наповнювачем.
4. Дослідження магнітоопору багатостінних ВНТ з різним ступенем структурної досконалості.
5. Побудова перколяційної кривої для композитів з різним типом нанокарбонового наповнювача. Визначення ширини перколяційного переходу та критичного індексу перколяції.
6. Дослідження теплопровідності та теплоємності композитів з нановуглецевим наповнювачем.

 

Фізика низькорозмірних вуглецевих систем, фулеренів та нанотрубок
(спеціалізований вибірковий блок «Фізика наноструктур в металах та кераміках», 4 курс, бакалаври)

Лаб. 233, 355

1. Визначення параметрів кристалічної структури графітових матеріалів з різним ступенем структурної досконалості за даними рентгенівської дифракції.
2. Визначення стадії інтеркальованої сполуки графіту за даними рентгенівської дифракції.
3. Дослідження магнітоопору та коефіцієнту Холла графітових матеріалів з різним ступенем структурної досконалості.
4. Дослідження температурної залежності електроопору в інтервалі температур 77-293К для ІСГ на основі графітових матеріалів з різним ступенем структурної досконалості.

 

Низькорозмірні вуглецеві матеріали та композити
(спеціалізований вибірковий блок «Фізичне матеріалознавство» 4 курс, бакалаври)

Лаб. 233, 355

1. Визначення параметрів кристалічної структури низькорозмірних графітових матеріалів за даними рентгенівської дифракції.
2. Визначення параметрів структури інтеркальованих сполук на основі графіту та ВНТ за даними рентгенівської дифракції.
3. Дослідження термо-ерс низькорозмірних графітових матеріалів з різним ступенем структурної досконалості.
4. Визначення параметрів електронної структури інтеркальованих сполук на основі низькорозмірних графітових матеріалів за даними дослідження температурної залежності електроопору.

 

Фізика фулеренів та вуглецевих нанотрубок
(спеціалізований вибірковий блок «Фізичне матеріалознавство» 4 курс, бакалаври)

Лаб. 233, 318, 355

1. Визначення параметрів структури ВНТ за даними рентгенівської дифракції.
2. Визначення параметрів структури ВНТ за даними раманівської спектроскопії.
3. Дослідження температурної залежності електроопору об’ємних зразків ВНТ з різним ступенем структурної досконалості.
4. Дослідження магнітоопору об’ємних зразків ВНТ з різним ступенем структурної досконалості.

_______________

Викладач: доц. Подолян А.О.

Методи експериментальних досліджень напівпровідникових матеріалів
(4 курс, бакалаврат)

Лаб. 432, 434, 447

1. Вимірювання питомого електроопору та визначення знаку носіїв заряду в напівпровідниках.
2. Визначення параметрів напівпровідників за спектрами оптичного поглинання.
3. Визначення ефективної маси вільних носіїв заряду в напівпровідниках методом термо-ерс. Термоелектричний холодильник.
4. Визначення часу життя неосновних носіїв заряду в напівпровідниках за допомогою методу поверхневої фотоелектричної напруги.
5. Визначення дифузійної довжини неосновних носіїв заряду в напівпровідниках.
6. Визначення часу життя нерівноважних носіїв заряду методом загасання фотопровідності.
7. Визначення параметрів напівпровідників методом фотопровідності.
8. Порівнювальні дослідження спектрів фотолюмінесценції в напівпровідниках з дефектами структури.

_______________

Викладач: Доц. Цареградська Т.Л.

Процеси фазоутворення в аморфних та нанокристалічних системах
(ОНП «Фізика наносистем», 1 курс)

Лаб. 451, 318, 320

1. Дослідження процесу кристалізації аморфного сплаву дилатометричним методом .
2. Дослідження процесу старіння аморфних сплавів.
3. Дослідження впливу термічної обробки на властивості аморфних сплавів.
4. Визначення об’ємної частки кристалічної фази в аморфному бінарному сплаві системи Fe-B після низькотемпературного ізотермічного відпалу.

 

Фізичні властивості наносистем
(ОНП «Фізика наносистем», 1 курс)

Лаб. 318, 320 (Розрахункові)

1. Визначення об’ємної частки кристалічної фази в аморфному бінарному сплаві системи Fe
2. Розрахунок параметрів кінетики процесу кристалізації однокомпонентної системи.
3. Розрахунок радіусу критичного зародку та роботи утворення критичного зародка перехідних металів при гетерогенному механізмі зародкоутворення.
4. Розрахунок параметрів процесу кристалізації сплавів системи Fe-B.
5. Визначення параметрів структури аморфно-нанокристалічного сплаву, отриманого контрольованим відпалом, за даними дифракційного експерименту.

_______________

Викладач: ас. Ліщук П.О.

Коливальні процеси в наноструктурованих матеріалах
(4 курс, бакалаврат)

Лаб. 125

1. Чисельне моделювання частинки в одновимірному періодичному потенціалі згідно моделі Кроніга-Пенні (розрахункова)
2. Експериментальне визначення теплофізичних властивостей твердих тіл нестаціонарними методами нагріву.
3. Визначення коефіцієнту теплопровідності наноструктурованого кремнію з різною поруватістю фотоакустичним газо-мікрофонним методом.
4. Дослідення теплофізичних та морфологічних особливостей наноструктурованих матеріалів на основі кремнію фотоакустичними п’єзоелектричними методами.
5. Дослідження поверхні неоднорідного твердого тіла методом фотоакустичної мікроскопії.
6. Аналіз теплофізичних властивостей структур при їх неперервному та імпульсному лазерному опроміненні.
7. Моделювання рішення для рівняння теплопровідності в однорідному середовищі в одновимірному наближенні методом кінцевих різниць (розрахункова).

advert