Робочі програми навчальних дисциплін
(2022 рік):

 

Вибрані розділи фізики наносистем

Діагностика наносистем

Експериментальні методи дослідження наносистем

Наноструктурні керамічні матеріали

Наноструктурований кремній: властивості та використання

Наноелектроніка

Процеси фазоутворення в аморфних та нанокристалічних системах

Силабус науково-виробничої практики із фізики наноматеріалів (без відриву від теор.навчання)

Силабус переддипломної практики (без відриву від теор. навчання)

Силабус кваліфікаційної роботи магістра

Спеціальні методи програмування та моделювання у фізиці наносистем

Теорія та моделювання наноструктур

Physics of nanocomposite materials / Фізика нанокомпозитних матеріалів

Фізика низькорозмірних структур

Фізика наноструктур

Фізика нерівноважних відкритих систем

Physics of semiconductor heterostructures / Фізика напівпровідникових гетероструктур

Фізика оптичних та фотоелектричних явищ в наноструктурах

Фізичні властивості наносистем

Професійна та корпоративна етика

Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності (1 м.)

Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності (2 м.)

Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності (3 м.)

Астрофізика

 

Робочі програми навчальних дисциплін
(вибіркові компоненти):

 

Вибрані розділи фізики наноструктур

Науковий семінар за спеціальністю

Силабус асистенської практики

Силабус науково-дослідної практики з фізичного наноматеріалознавства (без відриву від теор.навчання)

Силабус практики в наукових лабораторіях (без відриву від теор. навчання)

Силабус тьюторської практики

Спеціальний науковий семінар з фізики наносистем

Сучасні комп’ютерні технології у фізиці наносистем

Сучасні проблеми в фізиці наносистем

Сучасні програмні пакети у фізиці наносистем

Теорія нанокомпозитів

Фізика вуглецевих нанокомпозитів

Фізика нанорозмірних вуглецевих систем

Фізика поверхні і тонких плівок

Фізичні основи спінтроніки

advert