Захист дисертацій

 

Дисертації на здобуття вченого ступеня доктора фізико-математичних наук
(01.04.07 – фізика твердого тіла)

 

2018

Оліх. О.Я. Акусто- та радіаційно-індуковані явища в поверхнево-бар’єрних кремнієвих та арсенід-ґалієвих структурах

2015

Вовченко Л.Л. Вплив структурно-морфологічного стану нановуглецевого компонента на теплові та електрофізичні властивості вуглецевих композитів

 

Дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата фізико-математичних наук
(01.04.07 – фізика твердого тіла)

 

2019

Дубик К.В. Особливості формування фотоакустичного відгуку в композитних системах на основі поруватої кремнієвої матриці.
Науковий керівник – д.ф.-м.н. Бурбело Р.М.

Ліщук П.О. Особливості теплового транспорту в поруватих напівпровідникових структурах на основі кремнію.
Науковий керівник – д.ф.-м.н. Бурбело Р.М.

Прокопов О.І. Особливості електротранспортних властивостей інтеркальованих сполук графіту з хлоридом йоду та бромом.
Науковий керівник – проф. Мацуй Л.Ю.

2018

Яковенко О.С. Вплив зовнішніх чинників на формування фізичних властивостей полімер-вуглецевих нанокомпозитів.
Науковий керівник – проф. Мацуй Л.Ю.

Ніколаєнко А.В. Вплив опромінення на трансформацію модульованих структур у потрійних халькогенідних сегнетоелектриках.
Науковий керівник – проф. Боровий М.О.

Саєнко Г.В. Процеси фазоутворення в бінарних і багатокомпонентних аморфних сплавах та їх вплив на температурно-часову стабільність.
Науковий керівник – проф. Лисов В.І.

Аль-Омарі М.А.М. Особливості параметричного рентгенівського випромінення та іонізації атомів при розповсюдженні високоенергетичних електронів у кристалах.
Науковий керівник – проф. Боровий М.О.

2016

Андрусенко Д.А. Особливості фототермоакустичного перетворення в композитних системах на основі поруватого кремнію.
Науковий керівник – 
д.ф.-м.н. Бурбело Р.М.

2015

Перец Ю.С. Електрофізичні та теплові властивості полімерних композитних матеріалів з двокомпонентним наповнювачем.
Науковий керівник – проф. 
Мацуй Л.Ю.

Сагалянов І. Ю. Електропровідність графену з різними розподілами дефектів заміщення та адсорбованих атомів.
Науковий керівник – проф. 
Мацуй Л.Ю.

2014

Ісаєв М.В. Особливості фототермічного та фотоакустичного перетворення в неоднорідних структурах на основі кремнію.
Науковий керівник – д.ф.-м.н. 
Бурбело Р.М.

2012

Лазаренко О.А. Електричні та теплові властивості полімерних композитів з нановуглецевим наповнювачем.
Науковий керівник – проф. Мацуй Л.Ю.

Лень Т.А. Вплив структурно-морфологічного складу нановуглецевих матеріалів з нанотрубками на електротранспортні властивості.
Науковий 
керівник – проф. Мацуй Л.Ю.

 

Дисертації, прийняті до захисту у 2022 році
(на здобуття освітньо-
наукового ступеня доктор філософії)

 

Лозицький О.В. Електричні та мікрохвильові властивості композитних структур із нановуглецевими та неорганічними наповнювачами.
Науковий керівник – д.ф.-м.н. Вовченко Л.Л.

Шмід В.І. Фотоелектричні та оптоелектронні властивості функціоналізованих кремнієвих гетеро– наноструктур.
Науковий керівник – проф. Коротченков О.О.

 

advert