Практикум з загальної фізики

Особливе місце в роботі кафедри займає практикум з загального курсу фізики, який забезпечує викладання фізики на 4 природничих факультетах (хімічний, біологічний, геологічний, ФІТ) та військовому інституті.

Забезпечують роботу практикуму співробітники навчальної лабораторії практикуму з загального курсу фізики та фізичного матеріалознавства, у штаті якої працюють зав. лабораторією Артемюк А.І., інженери 1 категорії Гомон О.О., Селезньова І.В., Скрипка О.І., Оскирко О.П., Степанищев М.Б. Хуторянська Н.А., налагоджувальник 5 розряду Оскирко П. Б.

До складу практикуму входять 4 основні модулі, які охоплюють основні розділи курсу загальної фізики:

  • Механіка та молекулярна фізика – 13 лабораторних робіт,
  • Електрика та магнетизм – 14 лабораторних робіт,
  • Оптика – 15 лабораторних робіт,
  • Елементи атомної та ядерної фізики – 7 лабораторних робіт.

Разом: 49 х 2 = 98 лабораторних робіт.

 

Механіка та молекулярна фізика:

1. Визначення критичної температури речовини.
2. Визначення густини тіл довільної форми методом гідростатичного зважування.
3. Визначення коефіцієнта лінійного розширення твердих тіл.
4. Визначення модуля юнга на приладі Лермантова.
5. Визначення в’язкості рідини методом Стокса.
6. Визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідин методом краплин.
7. Визначення довжини звукової хвилі і швидкості звуку у повітрі та твердих тілах.
8. Визначення питомих теплоємностей повітря при постійному тиску і постійному об ємі.
9. Визначення коефіцієнта внутрішнього тертя повітря.
10. Визначення прискорення вільного падіння за допомогою фізичного та математичного маятників.
11. Дослідження маятника Максвелла.
12. Визначення модуля Юнга та модуля зсуву твердих тіл.
13. Вивчення характеристик обертального руху твердого тіла методом маятника Обербека.


Електрика та магнетизм:

1. Вивчення електростатичного поля.
2. Визначення ємності конденсаторів таі діелектричної проникності діелектриків резонансним методом.
3. Вимірювання опорів за допомогою містка Уітстона.
4. Вимірювання електрорушійної сили хімічного джерела.
5. Розширення шкал амперметра і вольтметра.
6. Перевірка закону Ома для повного кола змінного електричного струму.
7. Вивчення електронного осцилографа та напівпровідникового випрямляча.
8. Складання взаємно-перпендикулярних коливань. Фігури Ліссажу.
9. Вивчення будови, принципу роботи та характеристик напівпровідникового біполярного транзистора.
10. Визначення горизонтальної складової магнітного поля Землі.
11. Визначення залежності опору металів та напівпровідників від температури.
12. Дослідження ефекту Холла в напівпровідниках.
13. Дослідження властивостей р-п переходу.
14. Вивчення явища гістерезису в феромагнітних матеріалах.


Оптика:

1. Вивчення мікроскопа. Визначення збільшення мікроскопа.
2. Визначення показника заломлення плоскопаралельних прозорих пластинок за допомогою мікроскопа.
3. Визначення показника заломлення та концентрації розчину за допомогою рефрактометра.
4. Градуювання стилоскопа. Дослідження спектрів випромінювання газів.
5. Визначенні подвійного променевого заломлення в кристалах спектроскопічним методом.
6. Визначення концентрації цукру цукрометром за кутом повороту площини поляризації.
7. Дослідження спектрів поглинання розчинів за допомогою фотометра.
8. Визначення показника заломлення та концентрації розчинів за допомогою інтерферометра.
9. Дослідження випромінювання розжарених тіл і вимірювання їх температури за допомогою оптичного пірометра.
10. Вивчення дифракційної гратки за допомогою гоніометра та визначення її періоду.
11. Дослідження інтерференції світла за допомогою кілець Ньютона.
12. Визначення довжини світлової хвилі за допомогою дифракційної гратки (з використанням лазера).
13. Вивчення просторової когерентності за схемою Юнга.
14. Вивчення дифракції світла від однієї щілини.
15. Вивчення інтерференції світла за допомогою біпризми Френеля (з використанням лазера).


Елементи атомної та ядерної фізики:

1. Дослідження серіальних закономірностей у спектрах атомів водню та визначення сталої Ридберга.
2. Вивчення процесу послаблення гамма-променів при проходженні через речовину.
3. Дослідження резонансних потенціалів збудження атомів методом Франка та Герца.
4. Визначення сталої Планка за характеристиками зовнішнього фотоефекту.
5. Визначення питомого заряду електрона методом магнетрона.
6. Вивчення характеристик випромінення абсолютно чорного тіла.
7. Визначення часу життя мю-мезонів за спостереженням космічних променів.


Детальні описи лабораторних робіт доступні для ознайомлення у розділі  БІБЛІОТЕКА

advert